مولانا

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 11 مرداد 1394 22:39

گر در طلب لقمۀ نانی، نانی
گر در طلب گوهر کانی، کانی
این نکتۀ رمز اگر بدانی، دانی
هرچیز که اندر پی آنی، آنی